لیست تعرفه ها ​
موضوعقیمت
هزینه ثبت نام اولیه50,000
صدور ماهانه فیش 30,000
پرداخت هزینه 3 ماه یک جا75,000
پرداخت هزینه 6 ماه یک جا120,000
پرداخت هزینه یک سال یک جا180,000
ارسال ماهانه مدارک+25,000
ارسال مدارک پستی+150,000
هزینه دیگر خدمات
موضوعهزینه
هزینه ثبت نام اولیه150,000
هزینه صدور فیش 75,000
ثبت نفرات از سیستم25,000
ثبت نفرات از متن 35,000
ثبت نفرات از فرم15,000
درخواست صدور اول ماه( 1 الی 10 )-25,000
درخواست صدور وسط ماه ( 11 الی 25 )
درخواست صدور اخر ماه ( 26 الی 29 )+25,000
ارسال ماهانه مدارک+25,000
ارسال مدارک پستی+150,000
هزینه دیگر خدمات
موضوعهزینه
ثبت کمک کوتاه مدت100,000
ثبت قرارداد اختیاری350,000
ارسال مدارک +30,000
ارسال مدارک پستی +150,000
هزینه دیگر خدمات

مشاوره رایگان

در صورتی که هر گونه سوال دارید میتوانید درخواست تماس توسط کارشناس ما بدهید 
درخواست تماس کارشناسان